Opći akti Vrtića:

Statut Dječjeg vrtića Komiža

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza

Pravilnik o radu

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o zaštiti od požara

Kurikulum 2022 – 2027

 

Zakoni i ostali propisi iz djelatnosti:

Zakon o ustanovama – Zakon.hr

Zakon o radu – Zakon.hr

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju – Zakon.hr

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru – Zakon.hr

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (nn.hr)

Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (nn.hr)

Konvencija o pravima djeteta | UNICEF Hrvatska

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (nn.hr)

Nacionalni kurikulum za rani i predskolski odgoj i obrazovanje NN 05-2015.pdf (gov.hr)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima. (nn.hr)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (nn.hr)

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (nn.hr)

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (nn.hr)

Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (nn.hr)

Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja (nn.hr)

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (nn.hr)

Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te u dječjim vtićima kao stručno-razvojnim centrima (nn.hr)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (nn.hr)

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (nn.hr)

Zakon o pravu na pristup informacijama – Zakon.hr

Zakon o zaštiti osobnih podataka – Zakon.hr

Obiteljski zakon – Zakon.hr