Redoviti program

Redoviti programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode se za djecu od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Nudimo cjelodnevne (10-satne) programe, te poludnevne (6 -satne) programe i program predškole. Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca od 1. do 3. godine) i vrtićke skupine (djeca od 3. do 7. godine).

Cilj redovitog programa podrazumijeva stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i posredno, kvaliteti njegova obiteljskoga života te osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci kroz:

  • zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta
  • osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale
  • stvaranje kreativnog ozračja (raznovrsni materijali za istraživanje i stvaranje) te zainteresiran, ne direktivan stav odgojitelja
  • usvajanje vještina potrebnih za zadovoljavajuće funkcioniranje u socijalnom okruženju

Program i organizacija rada temelje se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači:

  • pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu
  • poznavanje zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čim stručni djelatnici planiraju svoj rad
  • poticanje partnerskog odnosa sa roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta
  • poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece (poticati uključivanje i socijalizaciju djece sa teškoćama u razvoju u život i rad ustanove)
  • kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja stručne kompetencije za rad i stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih oblika rada sa djecom predškolske dobi.
Program predškole

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.  Provodi se od 1. listopada do 31. svibnja za djecu koja nisu polaznici redovitog programa vrtića. Vrijeme provedbe programa prilagođava se trenutnim mogućnostima organizacije programa u vrtiću. Program se provodi kao integrirani dio redovitog 10-satnog programa .